ผู้ประกอบการ

คุณกวิศ วงศ์ไพบูลย์วัฒน

ร้าน 4 Little Pig

แพลตฟอร์ม

พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Platform : IRTC)

โครงการ
2000 : 2003

- HAKIM WAS HERE -

ผลิตภัณฑ์

- Hakim -

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.วีรศักดิ์ จอมกิติชัย

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2562 : 2564

- การยืดอายุผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสมุนไพร เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในการแข่งขัน -

ผลิตภัณฑ์

- ไส้อั่วสมุนไพร -

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี บุญธรรม