ผู้ประกอบการ

คุณอมรา ศรีตนไชย

ร้าน ONA Healthy

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2562 : 2564

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศและการยืดอายุการเก็บรักษาผลมะเขือเทศสดภายหลังการเก็บเกี่ยว -

ผลิตภัณฑ์

- น้ำมะเขือเทศ -

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.วารุณี จอมกิตติชัย