ผู้ประกอบการ

คุณกมลชนก แสนโสภา

ร้าน กมล อินดิโก้

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2562 : 2564

- การแปรรูปสีย้อมจากฮ่อม -

ผลิตภัณฑ์

- ผงฮ่อมสำเร็จรูป -

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.อัมพวัน ไมตรัตน์