ผู้ประกอบการ

นางสาวบี ล้อบุณยารักษ์

บริษัท ธรรมปกติ จำกัด

แพลตฟอร์ม

พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Platform : IRTC)

โครงการ
2560 : 2560

- โครงการผลิตถ่านอัดแท่งจากขี้เถ้าและวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเส้นก๋วยเตี๋ยว -

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.วีรศักดิ์ จอมกิติชัย