ผู้ประกอบการ

นายพสวัต รังสี

บริษัท พัฒนานิคมเกษตร จำกัด

แพลตฟอร์ม

พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Platform : IRTC)

โครงการ
2560 : 2560

- โครงการศึกษาปัจจัยในการเตรียมมอลโตเด็กซ์ดรินจากวัสดุเหลือใช้ของข้าวโพดโดยใช้กระบวนการทางเอมไซม์ -

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.จิราพร เกตุวราภรณ์