ผู้ประกอบการ

คุณชาญยุทธ อินทร์พรหม

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้าวแต๋นทวีพรรณ

แพลตฟอร์ม

พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Platform : IRTC)

โครงการ
2560 : 2560

- โครงการพัฒนาห้องอบแห้งข้าวแต๋นด้วยระบบลมร้อนด้วยก๊าซหุงต้ม -

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา