ผู้ประกอบการ

นายวศพล ดลโสภณ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกพลโปรเฟสชั่แนลซิสเต็ม

แพลตฟอร์ม

พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Platform : IRTC)

โครงการ
2560 : 2560

- โครงการลดต้นทุนการให้บริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกิจการด้วยแอพพลิเคชัน -

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.เฉวียง วงศ์จินดา