ผู้ประกอบการ

คุณฐานทัพ โทนุบล

บริษัท เอฟ แอนด์ เค จำกัด

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2561 : 2563

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ -

ผลิตภัณฑ์

- น้ำมัลเบอลี่ -

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง