ผู้ประกอบการ

คุณประภัสร์ วงค์บุญ

บริษัท แมกซ์ แอนด์ ไฮซ์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2559 : 2561

- การพัฒนากล่องกระดาษลูกฟูกซับความชื้นในการบรรจุผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก -

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม