ผู้ประกอบการ

คุณทัพพ์เทพ เอี่ยมอำนวย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันบีทู มาร์เก็ตติ้ง

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2558 : 2560

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ -

ผลิตภัณฑ์

- UCOFFEE -

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง