ผู้ประกอบการ

คุณเนตรนภิส สุวรรณประภา

บริษัท สวนผลไม้นิภา จำกัด

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2557 : 2559

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวอบแห้ง -

ผลิตภัณฑ์

- ผลิตภัณฑ์มะพร้าวอบแห้ง -

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง