ผู้ประกอบการ

คุณธเนศเมธาทีปต์ เชื้อวงษ์บุญ

บริษัท เก้าศิริ จำกัด

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2557 : 2559

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการค้าต่างประเทศ -

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา