ผู้ประกอบการ

คุณสุทธิรัตน์ ปาลาศ

บริษัท บุญดำรงกรีนฟาร์ม จำกัด

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2557 : 2559

- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ -

ผลิตภัณฑ์

- ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ -

นักวิจัย

อาจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์