ผู้ประกอบการ

คุณปราณี ลาลู่

บริษัท เม้าเท็นไบรท์ จำกัด

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2556 : 2558

- การพัฒนาเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรม -

ผลิตภัณฑ์

- เมล็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป -

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง