ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) 

13 Sep 2022 แก้ไขโดย : วรรณิศา ทิพย์ปัญญาไชย เจ้าหน้าที่

รายละเอียด :

????????ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการ????????

ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) 

- เปิดรับผู้ประกอบการมีโจทย์ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน

- เราพร้อมจับคู่กับผู้เชี่ยวเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

- พร้อมสนับสนุนทุนร่วมวิจัยสูงสุด ร้อยละ49

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร.087-8394786 

เอกสารแนบ

NSP-IRTC-03-proposal form 2566.docx

ข้อเสนอย่อยรายโครงการ.docx

แหล่งที่มา : -

ข่าวที่น่าสนใจ