ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program)

12 Sep 2022 แก้ไขโดย : วรรณิศา ทิพย์ปัญญาไชย เจ้าหน้าที่

รายละเอียด :

 

  • สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยร่วมวิจัยและพัฒนา
  • สนับสนุนให้ภาคเอกชนเห็นความสำคัญในการพัฒนาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเพื่อนำไปสู่การต่อยอดการลงทุน
  • สนับสนุนทุนวิจัยมูลค่าสูงไม่จำกัดวงเงิน ในรูปแบบ Matching Fund 
  • อุทยานวิทยาศาสตร์สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 40ของมูลค่าโครงการ
  • เอกชนต้องร่วมลงทุนทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน (in-cash)ไม่น้อยกว่า 20%และรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน  (in-kind) ไม่เกินกว่า 40ของมูลค่าโครงการ

เอกสารแนบ

04 Co-research 66-ภาคผนวก.docx

แหล่งที่มา : -

ข่าวที่น่าสนใจ