ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บริการด้านต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์