ภาพกิจกรรม

การเข้าร่วมโครงการสร้างศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรด้านการประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Business Incubation Capacity Development)

08 Jun 2019 โดย : dev เจ้าหน้าที่


รายละเอียด :

โดยได้เข้าร่วมโครงการสร้างศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรด้านการประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Business Incubation Capacity Development) ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม Abloom Exclusive Serviced ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรในแผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและสามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้อย่างครบถ้วน และครบวงจร