ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง“สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเมื่องานที่ออกแบบและสร้างสรรค์ต้องได้รับการปกป้อง”

08 Jun 2019 โดย : dev เจ้าหน้าที่


รายละเอียด :

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง“สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเมื่องานที่ออกแบบและสร้างสรรค์ต้องได้รับการปกป้อง” ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ อาทิเช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เป็นต้น รวมทั้งยังเข้าใจถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา และยังเป็นแรงจูงใจให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบ งานวิจันนวัตกรรมที่มีคุณภาพ นำไปสู่การยื่นขอรับความคุ้มครอง  ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์เป็นอย่างยิ่ง