ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ประจำปี 2562

08 Jun 2019 โดย : dev เจ้าหน้าที่


รายละเอียด :

19-20 ธันวาคม 2561
ลงพื้นที่โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ประจำปี 2562 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับคุณดำหลิ ตันเยี่ยน ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 พร้อมด้วย คณบดีและอาจารย์จาก คณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยนานาชาติ ลงพื้นที่ศึกษาความเป็นได้เพื่อคัดเลือกกลุ่มชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มน้ำพริก ตำบลวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์
2. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงหนองขุดหล่มสวนพลู หมู่ 4 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทั
3. กลุ่มชุมชนบ้านด่านนาขาม ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
4. กลุ่มสัมมาชีพบ้านเกาะตาเพชร อำเภอลับเเล จังหวัดอุตรดิตถ์
5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านโคกงาม อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์