ผู้ประกอบการ

คุณกวิศ วงศ์ไพบูลย์วัฒน

ร้าน 4 Little Pig

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2562 : 2564

- การยืดอายุผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสมุนไพร เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในการแข่งขัน -

ผลิตภัณฑ์

- ไส้อั่วสมุนไพร -

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี บุญธรรม