ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

13 Aug 2020 แก้ไขโดย : วรรณิศา ทิพย์ปัญญาไชย เจ้าหน้าที่


รายละเอียด :

✨ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program)✨

 

  • สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยร่วมวิจัยและพัฒนา

  • สนับสนุนให้ภาคเอกชนเห็นความสำคัญในการพัฒนาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเพื่อนำไปสู่การต่อยอดการลงทุน

  • สนับสนุนทุนวิจัยมูลค่าสูงไม่จำกัดวงเงิน ในรูปแบบ Matching Fund

  • อุทยานวิทยาศาสตร์สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 40% ของมูลค่าโครงการ

  • เอกชนต้องร่วมลงทุนทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน (in-cash)ไม่น้อยกว่า 20% และรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน  (in-kind) ไม่เกินกว่า 40% ของมูลค่าโครงการ


เอกสารแนบ

ไม่พบเอกสารแนบ

แหล่งที่มา : -

ข่าวที่น่าสนใจ