ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (RD Facility Boost Up Platform)

24 Jul 2020 แก้ไขโดย : วรรณิศา ทิพย์ปัญญาไชย เจ้าหน้าที่


รายละเอียด :

เปิดรับข้อเสนอโครงการ และผู้ประกอบการที่ต้องการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน

ภายใต้แผนงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงการสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ครั้งที่1
#RDFacilitiesBoostUp

#การสนับสนุน
1. สนับสนุนการวิเคราะห์ทดสอบจากห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับการมาตรฐานผลิตภัณฑ์

2. สนับสนุนค่าวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ (Track 1) เช่น
- ค่าวิเคราะห์ทดสอบทางโภชนาการ
- ค่าการวิเคราะห์อายุการเก็บรักษา
- ทดสอบวัสดุ

3. สนับสนุนค่ากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบตลาด (Track 2) เช่น
- กระบวนการปรุงสุกอาหาร
- กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น การบรรจุชา บรรจุน้ำพริก ผลไม้ฟรีซดรายพร้อมรับประทาน
- กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อภายใต้แรงดันชนิดพ่นด้วยน้ำ (Water spray retort)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรรณิศา ทิพย์ปัญญาไชย
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือฯ อาคาร Innovative Starup
โทรศัพท์ 1376 มือถือ 087-8394786


เอกสารแนบ

ไม่พบเอกสารแนบ

แหล่งที่มา : -

ข่าวที่น่าสนใจ