ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) 2020 การแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย

02 Jul 2020 แก้ไขโดย : วรรณิศา ทิพย์ปัญญาไชย เจ้าหน้าที่


รายละเอียด :

โครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) 2020 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  การแข่งขัน ระดับมหาวิทยาลัย 

   ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมการประกวด “โครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) 2020” การประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยให้ดีขึ้นและเพิ่มโอกาสการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์และมิตรภาพใหม่ๆในการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจจากงานวิจัยบนเวทีระดับประเทศ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการเติบโตไปสู่เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการต่อไป

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การพัฒนาตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยี ให้กับนักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำธุรกิจจนถึงการแข่งขันเข้าสู่เชิงพาณิชย์  

2. เพื่อแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

3. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอ แผนธุรกิจในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่กำลังศึกษาอยู่  

2. มีการนำเสนอแผนธุรกิจนวัตกรรมที่ได้จากมหาวิทยาลัยฯ โดยนำเสนอเป็นทีม ทีมละ 3 – 5 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อทีม  

3. อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม  

4. แต่ละคณะส่งทีมเข้าประกวดได้ไม่จ ากัดจ านวน 
 
กลุ่มเป้าหมาย  

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รางวัลการแข่งขัน  

1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

กำหนดการแข่งขัน  

1. รับสมัครทีมนักศึกษา วันที่ 1 – 31  กรกฎาคม  2563  

2. การประชุมชี้แจงโครงการ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 (สถานที่ห้อง FMS 102 คณะวิทยาการจัดการ)  

3. การส่งแผนธุรกิจเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 24 สิงหาคม 2563  

4. การแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 (สถานที่ห้อง FMS 102 คณะวิทยาการจัดการ)  

5. การเข้าร่วมกิจกรรม Boot camp ระดับภูมิภาค  วันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2563 (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)  

6. การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ระดับภูมิภาค วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2563 (มหาวิทยาลัยพะเยา)  

7. การเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ระดับประเทศ วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
 


เอกสารแนบ

ไม่พบเอกสารแนบ

แหล่งที่มา : -

ข่าวที่น่าสนใจ