ข่าวประชาสัมพันธ์

FOLLOW NSPURU ON FACEBOOK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์